topBanner

Krzysztof Wlodarzyk resiste all’assalto di Rakhim Chakhkiev e poi lo mette al tappeto quattro volte.

Krzysztof Wlodarczyk ha respinto l’assalto di Rakhim Chakhkiev difendendo con successo la sua corano dei pesi massimi-leggeri WBC. ...