topBanner

Wilhelm Steinitz

Gli scacchi non sono per anime timorose.
Wilhelm Steinitz